Kompleksowa obsługa i szkolenia BHP dla Twojej firmy
Powrót do normalności – koniec epidemii
Profesjonalne szkolenia BHP w formie e-learningu
Oferta
Dostosowana w pełni do Twoich potrzeb

Szkolenia BHP

Zgodnie z Kodeksem Pracy Art. 2373 § 2:

„Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie (…)”

Szkolenia wstępne i okresowe z zakresu BHP przeprowadzamy w zakładzie Klienta lub w siedzibie naszej firmy w najbardziej dogodnym terminie w formie instruktażu, kursu, seminarium z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej w trzech językach: polskim, angielskim i ukraińskim oraz materiałów filmowych, zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzone są w formie praktycznej z wykorzystaniem fantomu wskazującego wizualnie prawidłowość wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Szkolenia wstępne

Szkolenie wstępne dzieli się na część ogólną zwaną dalej instruktażem ogólnym oraz część przeprowadzaną na stanowisku pracy zwaną instruktażem stanowiskowym.

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku i odbywa go: pracownik zatrudniony na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych, pracownik przenoszony na stanowisko, o którym mowa powyżej, uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu oraz student odbywający praktykę studencką. Instruktaż stanowiskowy prowadzi bezpośredni pracodawca lub osoba kierująca pracownikami w miejscu pracy pracownika.

Instruktaż ogólny odbywają, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę oraz uczniowie zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu. Instruktaż ogólny prowadzi pracownik służby bhp, osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby albo pracodawca, który sam wykonuje takie zadania (posiada odpowiednie kwalifikacje).

Odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego i instruktażu stanowiskowego powinno być potwierdzone przez pracownika na piśmie w karcie szkolenia wstępnego oraz odnotowane w aktach osobowych pracownika.

 • dla pracowników na stanowiskach robotniczych,
 • dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych,
 • dla pracowników inżynieryjno- technicznych,
 • dla pracodawcy i osób kierującymi pracownikami.

Szkolenia okresowe

Szkolenie okresowe ma na celu aktualizacje i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie. Szkolenie okresowe odbywają:

 • pracodawcy i osoby kierujące pracownikami: nie rzadziej niż raz na 5 lat,
 • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych: nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników: nie rzadziej niż raz w roku,
 • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach inżynieryjno-technicznych: nie rzadziej niż raz na 5 lat,
 • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach administracyjno-biurowych: nie rzadziej niż raz na 6 lat (zwolnienie z obowiązku zapewnienia tym pracownikom szkolenia bhp dotyczy tylko tych pracodawców, których rodzaj przeważającej działalności znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, chyba, że z oceny ryzyka zawodowego wynika, że jest to konieczne).

Pierwsze szkolenie okresowe osób będących pracodawcami oraz kierujących pracownikami przeprowadza się w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach, natomiast osób zatrudnionych na pozostałych stanowiskach w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach.

Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej organizowane jest z myślą o wszystkich, którzy pragną poznać podstawowe techniki i nabyć umiejętności praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i obsługi apteczki. Celem szkolenia jest utrwalenie podstawowej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy, pogłębienie wiedzy z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, budowanie poczucia odpowiedzialności, za jakość udzielonej pomocy, kształtowanie właściwej postawy etycznej w podejmowanych czynnościach ratunkowych.

Szkolenie prowadzone jest przez Ratownika Medycznego w formie seminarium. W czasie szkolenia uczestnicy mają okazję przećwiczyć różne pozycje i resuscytacje na fantomie, poznać zasady prowadzenia wywiadu ratowniczego z poszkodowanym, dowiedzieć się jak postępować we wstrząsie anafilaktycznym, przy podejrzeniu urazu kręgosłupa, zawału mięśnia sercowego, udaru mózgu, zatruć itp. Szkolenie prowadzimy w siedzibie naszej firmy po uprzednim zebraniu grupy (5-10 osób). Szkolenie kończy się egzaminem, sprawdzającym przyswojenie przez uczestników wiadomości objętych programem szkolenia na podstawie, którego wydane jest stosowne zaświadczenie.

Programy szkoleń z zakresu BHP

W porozumieniu z pracodawcą opracowujemy programy szkoleń wstępnych i okresowych, które oparte są na Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr.180 poz.1860 z późn. zm.) i obejmują m.in. tematykę z zakresu:

 • Istoty BHP;
 • Obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie BHP;
 • Odpowiedzialności za naruszenie przepisów lub zasad BHP;
 • Zasad poruszania się na terenie zakładu pracy;
 • Zagrożeń wypadkowych i zagrożeń dla zdrowia występujących w zakładzie i podstawowych środków zapobiegawczych;
 • Podstawowych zasad BHP związanych z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym;
 • Zasad przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego;
 • Porządku i czystości w miejscu pracy - ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika;
 • Profilaktycznej opieki lekarskiej - zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego;
 • Podstawowych zasad ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru;
 • Postępowania w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy.
Rozpocznij szkolenie w formie e-learningu i zobacz jakie to wygodne!
e-learning