Kompleksowa obsługa i szkolenia BHP dla Twojej firmy
Powrót do normalności – koniec epidemii
Profesjonalne szkolenia BHP w formie e-learningu
Oferta
Dostosowana w pełni do Twoich potrzeb

Obsługa firm w zakresie PPOŻ

Zgodnie z art. 2091 Kodeksu Pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917):

„§1. Pracodawca jest obowiązany:

 1. Zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
 2. wyznaczyć pracowników do:
  • udzielania pierwszej pomocy,
  • wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
 3. zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

§2. Działania, o których mowa w § 1, powinny być dostosowane do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i innych osób przebywających na terenie zakładu pracy oraz rodzaju i poziomu występujących zagrożeń.

§3. Liczba pracowników, o których mowa w § 1 pkt 2, ich szkolenie oraz wyposażenie powinny uwzględniać rodzaj i poziom występujących zagrożeń (…)”

W zakresie ochrony przeciw pożarowej nasza firma oferuje następujące usługi:

 • Szkolenie w zakresie ppoż., w którego zakres wchodzi:
  • organizacja ochrony przeciwpożarowej - ogólne przepisy,
  • zagrożenie pożarowe obiektu,
  • zadania i obowiązki pracowników w zakresie zapobiegania pożarom,
  • zadania i obowiązki pracowników w przypadku powstania pożaru - sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru lub innego zagrożenia,
  • ewakuacja ludzi i mienia,
  • środki gaśnicze, podręczny sprzęt gaśniczy oraz urządzenia przeciwpożarowe występujące w obiekcie.
 • Doradztwo z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
 • Przegląd instalacji ppoż, środków gaśniczych, dróg ewakuacyjnych;
 • Opracowania instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 • Udział podczas kontroli Straży pożarnej.

Wyżej wymienione usługi mogą być realizowane w różnych wariantach:

 • połączone kompleksowo z usługami BHP,
 • indywidualna umowa dotycząca stałej usługi p.poż. (tylko zakres obsługi w zakresie p.poż.),
 • indywidualne zlecenie dotyczące któregoś z ww. wariantów.