Kompleksowa obsługa i szkolenia BHP dla Twojej firmy
Powrót do normalności – koniec epidemii
Profesjonalne szkolenia BHP w formie e-learningu
Oferta
Dostosowana w pełni do Twoich potrzeb

Obsługa firm w zakresie BHP

Pracodawco! W celu wdrażania profesjonalnych sposobów zarządzania BHP, mających na uwadze ochronę życia i zdrowia pracowników w zakładach pracy, proponujemy Ci kompleksową obsługę Twojej firmy w zakresie BHP, która obejmuje wszelakie działania wynikające z obowiązku, jaki spoczywa na pracodawcy (Kodeks Pracy).

Wariant kompleksowej usługi BHP

 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP (na miejscu u Zleceniodawcy – audyt ze względu na poprawę warunków pracy lub przed kontrolą organów zewnętrznych) przez pracowników oraz informowanie o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;
 • organizacje wszystkich rodzajów szkoleń BHP w języku polskim, angielskim i ukraińskim (wstępnych, okresowych, okresowych w formie samokształcenia kierowanego) – istnieje możliwość zawarcia umowy tylko i wyłącznie na szkolenia bhp;
 • współudział w opracowaniu i sporządzeniu oceny ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy;
 • pomoc w doborze najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wyposażenie stanowisk pracy, pracowników;
 • opracowanie okresowej analizy stanu BHP, zawierającej propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych;
 • organizacje badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych występujących w środowisku pracy;
 • opracowywanie planów modernizacji;
 • współudział w opracowywaniu szczegółowych instrukcji stanowiskowych, instrukcji ogólnych dotyczących BHP oraz instrukcji BHP przy obsłudze poszczególnych maszyn i urządzeń na stanowiskach pracy;
 • uczestnictwo w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie BHP;
 • udział w komisjach powypadkowych wyjaśniających okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy, wypadków w drodze do i z pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe;
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej;
 • prowadzenie rejestrów dotyczące wypadków i stwierdzonych chorób zawodowych, badaniami i pomiarami czynników szkodliwych w środowisku pracy;
 • reprezentowanie firmy przed organami kontroli PIP, PIS dotyczącymi spraw BHP i Państwowej Straży Pożarnej;
 • wszelkie inne dyspozycje Zleceniodawcy związane z BHP, które należą do zadań służby bhp a tym samym pracodawcy w oparciu o rozporządzenie rady ministrów z dnia 2 września 1997 r. W sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (dz. U.1997.109.704 ze zm.).

Wariant ustalony indywidualnie

To wariant przystosowany do Państwa potrzeb np. z wyłączeniem szkoleń bhp lub ograniczeniem jakiegoś obszaru działań.

Wariant nadzoru

Ten wariant skierowany jest do mikro firm lub takich, gdzie liczba pracowników jest ograniczona, a stanowiska pracy są o skali bardzo małego ryzyka zaistnienia wypadku przy pracy, czy też choroby zawodowej. Atrakcyjne ceny takiej usługi rozpoczynają się nawet od 100, zł netto, możliwość terminu płatności w cyklu kwartalnym.

Wariant indywidualnego zlecenia

W zależności od sytuacji np.: Audyt przed zapowiedzianą kontrolą PIP, PIS, pomoc w działaniach pokontrolnych, wypadek przy pracy, potrzeba opracowania ocena ryzyka zawodowego na danym stanowisku pracy, czy też inne dokumenty wymagające fachowej wiedzy i odpowiednich kwalifikacji z zakresu BHP, szkolenia bhp itp.

Świadczone usługi wykonujemy w ramach podpisania stałej umowy ww. wariantu lub indywidualnego zlecenia, (nie stanowi problemu przekroczona liczba 100 zatrudnionych pracowników). Kwota ustalana jest w zależności od różnych kryteriów np.: ilości zatrudnionych osób, profilu działalności firmy, skali ryzyka możliwości wystąpienia zdarzeń wypadkowych, chorób zawodowych, oraz zakresu trudności poszczególnych zleceń.

Przed nawiązaniem współpracy proponujemy zlecić wykonanie audytu, który sprecyzuje aktualny stan warunków bhp w Twojej firmie, a także pozwoli nam oszacować cenę usług. Cena wykonania audytu będzie równoznaczna z kosztem miesięcznej usługi kompleksowej. Jeśli zdecydujesz się podpisać z nami umowę – audyt przeprowadzimy bezpłatnie!